VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH Ubytování u Míly

Staročeská chalupa v Ladově kraji Historie chalupy ČP 1.

Toto je příběh míst a usedlostí, které jsou již více než tři staletí svědky historie hrusické obce. Zároveň jsou tím, co v sobě tají životy, práci a osudy více než deseti generací hrusických hospodářů. Nechť je tento příběh vzpomínkou a oslavou jejich životů.

“Z historie čísla popisného 1”
Grunt či zemědělská usedlost v místech, kde se nyní nachází čp.1, stávala nepochybně již v 17. století. Nicméně vzhledem k tomu, že tehdy neexistovala žádná přesná evidence, ani čislovaní nemovitostí (bylo zavedeno až za vlády cisařovny Marie Terezie), lze se jen dohadovat, který grunt uvádený v Berní rule z roku 1654 či později v tereziánském katastru stával právě v místě čp.1.

První ověřitelnou zprávou o majitelích statku čp. 1 je zpráva vztahující se k roku 1780. Tehdy je uváděn jako majitel pan Václav Štička. Je pravděpodobné, že v této době vlastnil Štičkův rod statek čp.1 již deIší dobu.

V roce 1793 doělo k významné události v historii tohoto statku. Tehdy se totiž původní grunt rozdělil na třetiny. Dvě třetiny připadly Václavu Štičkovi, jedna třetina pak jeho bratru Josefu Štičkovi. Majetek Václava Štičky evidován pod čp. 1 se pak stal tím, co je doposud existujícím objektem čp. 1 s přilehlými hospodařskými staveními, dvorem a zahradou (spolu s přislušnou částí polností). Josef Štička vystavěl na jedné třetině pozemku novou usedlost, která v Hrusicich doposud existuje pod čp.46.

O necelých dvacet let později (přesně v roce 1822) je v pozemkové evidenci uváděn jako majitel čp. 1 stále Václav Štička. K této nemovitosti bylo nalezelo tehdy celkem 23 jiter a 1453 čtverečných sáhů orné půdy a 14 jiter a 286 čtverečných sahů luk a zahrad. (V té době byl základem plošných měr tzv. vídeňský sáh, tj. 3,596652 čtverečné metry. Převedeno na současné měrné jednotky představovala výměra polnosti cca 13, 7583 ha a výměra luk a zahrad cca 8,1594 ha. Celkem tedy náIeželo k čp. 1 téměř 22 ha půdy. Jistě rozloha úctyhodná svědčící o tom, že statek náIežel k největšim v Hrusicich a jeho majitel mohl byt klasifikován jako tzv. sedlák- laník.)

V červnu roku 1826 pak proběhlo důkladné "šacovani" (ohodnoceni) celé nemovitosti, kterým byla pověřena komise ve složeni: František Vávra (hrusický rychtář), J. Šimek, J. Šalda a J.Hanzel.

“Pokud se jedná o samotnou nemovitost, byla ohodnocena sumou 193 zlaté a 30 krejcarů. (Pro srovnání cena 1 krávy se tehdy pohybovala kolem 60 zlatých.) Hodnota pozemků příslušejících k číslu popisnému pak byla vyčíslena na 1496 zlatých a 26 krejcarů.”

Povinnost ročních kontribucí a úroků byla pro hospodáře stanovena na1 9 zlatých a 38 krejcarů. Ke gruntu se vázala rovněž v té době stáIe ještě existující robotní povinnost - hospodář byl povinen robotovat na panských polích 104 dny v roce s potahem a také robotovat v ručních pracích 19 dnů v roce.

Rod Štičků vlastnil čp. 1 až do roku 1868. V tomto roce grunt zakoupil rod Matysů, přesneji Josef a Marie Matysovi. Za grunt zaplatili celkem 679 zlatých. Případný rozdíl v ohodnocení nemovitosti a statku v porovnáním se "šacováním" z roku 1826 lze vysvětlit měnovými reformami, které se odehrály v Rakousku po bouřiivém roce 1848.

Prislusnici rodu Matysů hospodařili v čp. 1 po dlouhá desetiletí. Až ve třicátých letech 20. stoleti přebírá hospodářství pan Antonín Malý (narozen v Radějovicích), za kterého se provdala Marie, rozena Matysová. Poslední z rodu Matysů na gruntě umírá jako vyměnkář ve váIečném roce 1943. Jeho manželka Marie Matysová zemřela již v roce 1920.

“Umístění a charakter nemovitosti”

Hrusické čp.1 je starobylá zemědělská usedlost nesoucí typické znaky zemědělských usedlostí existujicich v českých obcích od 17. či 18. století.

Už samo číslo popisné 1, celková dispozice i umístění stavby svědčí o tom, že se jedná o jednu z nejstarších zemědělských usedlostí v Hrusicích.

Samotná nemovitost s přilehými hospodářskými budovami, dvorem a zahradou je umístěna v centrální části hrusické obce. Nachází se v blízkosti tzv. "zlatého kříže Hrusic", totiž centráIni křižovatky obklopené nejvýznamnějšími hrusickými stavbami - kostel sv. Václava, budova fary, budova školy, budova Sejkovy hospody a budova bývalé Hořejší hospody.

We guarantee that you will fall in lust with our decadent blends the moment you walk inside until you finish your last sip. Join us for your daily routine, an outing with friends, or simply just to enjoy some alone time.